Regulamin serwisu

Regulamin Serwisu Internetowego WymieńGry.pl

Świadectwo zgodności - solidnyregulamin.pl
Certyfikat bezpieczeństwa prawnego

Certyfikat poświadcza, że Regulamin Serwisu internetowego www.wymiengry.pl objęty jest ochroną prawną przez GP Kancelaria Radców Prawnych.

Zobacz certyfikat

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego wymiengry.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) przez EmemStudio sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Smolki 8/2, 30-513 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000572589, NIP: 6793115220, REGON: 362313655, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł, zwanego dalej Usługodawcą.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@wymiengry.pl, lub poprzez dostępny w Serwisie formularz kontaktowy.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://wymiengry.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 6. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i zamieszczania Ogłoszeń oraz dokonywania Transakcji przez Użytkowników zarejestrowanych.
§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może przeglądać opisy zamieszczanych przez Użytkowników zarejestrowanych Ogłoszeń, treści tworzone przez Graczy na Forum, jak też przeglądać inne powszechnie dostępne informacje, zamieszczone w Serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem;

Użytkownik zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie, posiada aktywne Konto, może w szczególności dodawać Ogłoszenia, składać Oferty, dokonywać Transakcji, przeglądać opisy zamieszczanych przez Gracza Ogłoszeń, dodawać wpisy na Forum, jak też przeglądać inne informacje, zamieszczone w Serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem;

Gracz – Użytkownik zarejestrowany, prowadzący Konto oraz korzystający z Serwisu w sposób niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą, prezentujący informacje o sobie oraz swoich Ogłoszeniach w Koncie Gracza;

Sklep – Użytkownik zarejestrowany, prowadzący Konto w Serwisie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej bądź w sposób związany z prowadzoną działalnością, prezentujący informacje o sobie oraz swoich Ogłoszeniach w Koncie Sklepu;

Dostęp Premium / Premium - dodatkowe plany taryfowe – pakiety VIP lub PRO, pozwalające Użytkownikom zarejestrowanym na korzystanie z dodatkowych odpłatnych Usług, w szczególności wyróżnień Konta i Ogłoszeń, możliwość tworzenia zamkniętych wątków na Forum oraz innych funkcjonalności, zgodnie z treścią informacji prezentowanej w Serwisie i niniejszym Regulaminie;

Ogłoszenie – sporządzona przez zarejestrowanego Użytkownika bezpłatna czasowa publikacja w Serwisie informacji o ofercie sprzedaży lub wymiany w ramach jednej z dostępnych w Serwisie Kategorii ogłoszeń („Gra”, „Sprzęt”). Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;

Formularz Ogłoszenia - określona, co do formy przez Usługodawcę, na stronie internetowej Serwisu, elektroniczna wersja formularza rejestracji Ogłoszenia, polegająca na wypełnieniu wskazanych przez Usługodawcę pól, z uwzględnieniem podziału na różne Kategorie tematyczne zamieszczanego Ogłoszenia;

Kategoria ogłoszenia – wybierany przez Gracza dział do którego zaszeregowane zostaje Ogłoszenie;

Wiadomość prywatna – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca Użytkownikowi kontaktowanie się z innymi Użytkownikami, w tym również w celach związanych z Ogłoszeniem, w tym w szczególności w celu ustalenia sposobu odbioru, zapłaty, stanu produktu będącego przedmiotem Ogłoszenia, ewentualnych zmian wysokości ceny;

Oferta – niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, kierowana przez Użytkowników za pomocą funkcjonalności Serwisu propozycja zawarcia Transakcji co do wymiany bądź zakupu gier lub sprzętu;

Transakcja – będąca skutkiem przyjęcia Oferty przez Użytkownika, umowa, zawierana w ramach Serwisu i przy pomocy jego funkcjonalności, dotycząca dokonania wymiany bądź zakupu gry lub sprzętu pomiędzy Użytkownikami, na zasadach ustalonych przez nich w Wiadomościach prywatnych i Ofercie;

Operator systemu płatności – podmiot będący agentem rozliczeniowym działający pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego wskazany na stronach serwisu;

Cennik – ustalone przez Usługodawcę opłaty za korzystanie przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, a w szczególności zakupu Premium. Ceny wyświetlane w Serwisie są cenami brutto;

Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), polegające w szczególności na możliwości przeglądania Ogłoszeń i ich zamieszczaniu;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik zarejestrowany może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Forum Graczy, Forum – wyodrębniona część Serwisu, w ramach której Użytkownicy zarejestrowani mogą wymieniać wzajemnie myśli oraz poglądy i opinie, w zakresie zgodnym z tematyką Serwisu i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Działalność Serwisu polega na udostępnieniu Użytkownikom zarejestrowanym możliwości zamieszczenia na stronach internetowych Serwisu Ogłoszeń dotyczących wymiany bądź sprzedaży/zakupu sprzętu elektronicznego oraz gier komputerowych, wypowiadania się przez Użytkowników w ramach Forum. Działalność Serwisu polega również na udzieleniu Użytkownikowi możliwości przeglądania Ogłoszeń, jak też korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronach internetowych Serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  1. Komputer z dostępem do Internetu, tablet lub telefon typu smartfon,
  2. Dostęp do poczty elektronicznej,
  3. Przeglądarka internetowa,
  4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji dostępnych w Serwisie w celu prowadzenia przez Użytkownika lub Gracza działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 6. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, w tym podejmowanie przez Użytkownika działań mających zakłócić prawidłowe działanie Serwisu, a w szczególności dostarczanie treści bezprawnych.
 7. Poprzez zamieszczenie treści, zdjęć i filmów w Serwisie Użytkownik zarejestrowany udziela na czas świadczenia usługi publikacji Ogłoszenia bądź umieszczenia postu na Forum Usługodawcy niezbywalnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z treści zamieszczonych w Formularzu Ogłoszenia bądź umieszczonych na Forum, a w szczególności zdjęć i opisów poprzez utrwalanie, wprowadzanie ich do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, zwielokrotnianie i udostępnianie treści, zdjęć i filmów w sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Udzielona licencja obejmuje prawo sublicencjonowania, a w tym prawo upoważniania innych osób do korzystania z treści zamieszczonych w Formularzu Ogłoszenia w zakresie udzielonej licencji.
§4 USŁUGI
 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług takich jak:
  1. Bezpłatne przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym przeglądanie Ogłoszeń oraz Forum,
  2. Bezpłatne prowadzenie Konta w Serwisie,
  3. Bezpłatne dodawanie i prezentacja Ogłoszeń,
  4. Bezpłatne świadczenie Usługi Newsletter,
  5. Bezpłatne udostępnienie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą,
  6. Bezpłatne dodawanie wypowiedzi oraz komentarzy w Serwisie, w tym w szczególności dodawanie i prezentowanie wypowiedzi ramach Forum Użytkowników,
  7. Bezpłatne udostępniania Wiadomości Prywatnych umożliwiających Użytkownikom zarejestrowanym wymianę wiadomości oraz negocjacje,
  8. Płatna usługa Konta zweryfikowanego,
  9. Płatne usługi świadczone dla użytkowników posiadających Dostęp Premium (VIP lub PRO).
 3. Umowa:
  1. o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu,
  2. o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą jej wypowiedzenia przez jedną ze stron na zasadach określonych w §5,
  3. o świadczenie Usługi polegającej na dodawaniu i prezentacji Ogłoszeń zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą jej wypowiedzenia przez jedną ze stron na zasadach określonych w §6 lub anulowania Transakcji, lub zakończenia Transakcji,
  4. o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania umowy poprzez Użytkownika poprzez wypisanie się z Newslettera,
  5. o świadczenie Usługi formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika,
  6. o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu opinii wypowiedzi i komentarzy w Serwisie, w tym wypowiedzi na Forum oraz komentarzy dotyczących Transakcji, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii bądź komentarza na zasadach określonych w §7,
  7. o świadczenie usługi Konta zweryfikowanego jest zawierana na okres roku (12 miesięcy) od dnia potwierdzenia Konta zweryfikowanego i wniesienia opłaty,
  8. o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu funkcjonalności Wiadomości Prywatnych zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości na zasadach określonych w §5 i 6,
  9. o świadczenie płatnych Usług zawierana jest na czas oznaczony bądź nieoznaczony, zgodnie z informacją prezentowaną w opisie każdej Usługi na stronach Serwisu.
 4. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 5. Użytkownik ma możliwość kontaktu z Usługodawcą za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 6. Gracz, będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w punkcie 3, litery a-h, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, o ile w chwili dodawania Ogłoszenia nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 8. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
§5 KONTO
 1. Korzystanie z niektórych Usług, a w szczególności dodania Ogłoszenia, zawarcia Transakcji, dodania wypowiedzi w ramach Forum wymaga założenia Konta.
 2. W ramach Konta Gracze i Sklepy mogą przeglądać zamieszczone Ogłoszenia, dodawać Ogłoszenia, odpowiadać na Ogłoszenia innych zarejestrowanych Użytkowników składając Oferty, przyjmować Oferty, zawierać Transakcje i śledzić ich historię oraz przeglądać Wiadomości Prywatne wymieniane z innymi Użytkownikami.
 3. Użytkownik dokonujący Rejestracji wybiera rodzaj Konta, który chce utworzyć – Konto Gracza bądź Konto Sklepu. Konto Sklepu dostępne jest dla Użytkowników chcących korzystać z Serwisu w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Zabronione jest prowadzenie i korzystanie z Konta Gracza przez podmiot korzystający z Serwisu (np. dodający Ogłoszenia) w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Konto Gracza przeznaczone jest dla Użytkowników nieprowadzących działalności gospodarczej związanej z tematyką Serwisu.
 4. W celu założenia Konta należy podać poprawne dane, a w szczególności adres poczty elektronicznej. W przypadku Użytkowników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, wszelkich czynności w ramach Serwisu w tym założenia Konta mogą dokonywać jedynie osoby, które są umocowane do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 5. Poprzez dokonanie rejestracji, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Konta i usług świadczonych w tym zakresie, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 6. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Konta na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie poprzez przesłanie wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: konto@wymiengry.pl. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą przesłania przez Usługodawcę potwierdzenia usunięcia Konta. Usługodawca wstrzymuje się z usunięciem Konta Użytkownika do czasu wykonania przez niego wszystkich Transakcji. Usługodawca może również wstrzymać się z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu w celu wyjaśnienia sprawy oraz, gdy od ostatniej zakończonej przez Użytkownika Transakcji minęło mniej niż 3 miesiące.
 7. Serwis przeznaczony jest dla osób powyżej 13 roku życia.
 8. W przypadku rejestracji dokonywanej przez osobę poniżej 16 roku życia, Usługodawca wymaga podania dodatkowego adresu e-mail opiekuna prawnego i wysyła na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informację o rejestracji Gracza małoletniego. W tym przypadku rejestracja zostaje dokonana w momencie potwierdzenia rejestracji przez opiekuna, drogą mailową. W przypadku wątpliwości do potwierdzenia przez opiekuna, Usługodawca jest uprawniony do żądania potwierdzenia prawidłowości potwierdzenia.
 9. Użytkownicy pomiędzy 13, a 16 rokiem życia otrzymują Konto ze statusem Junior. Użytkownicy pomiędzy 16, a 18 rokiem życia Konto ze statusem Junior +. Statusy te widoczne są dla wszystkich Użytkowników Serwisu.
 10. W wyniku prawidłowej rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać w ramach Serwisu, po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail lub loginu i hasła.
 11. Konto zawiera dane Użytkownika zarejestrowanego podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku zmian danych umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych Serwisu.
 12. Użytkownik zarejestrowany nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi zarejestrowanemu nie wolno korzystać z Kont innych zarejestrowanych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 13. Użytkownik zarejestrowany (zarówno Sklep jak i Gracz) może posiadać Konto zweryfikowane, które jest ważne przez okres jednego roku. W celu uzyskania Konta zweryfikowanego Użytkownik powinien kierując się informacjami wyświetlanymi w Koncie, wybrać odpowiednią opcję oraz dokonać opłaty za aktywację Konta zweryfikowanego za pomocą przelewu bankowego na rachunek bankowy Usługodawcy w tym w celu potwierdzenia swojej tożsamości. Usługodawca po otrzymaniu opłaty i sprawdzeniu zgodności danych z przelewu z wypełnionym formularzem przyznaje Użytkownikowi statusu "Zweryfikowany”. Usługodawca może ustalić z Użytkownikiem inny sposób potwierdzania tożsamości Użytkownika i przyznanie mu Konta zweryfikowanego.
 14. W przypadku konta zweryfikowanego Sklepu Usługodawca zastrzega sobie prawo do wymogu dostarczenia przez Sklep dokumentów poświadczających prowadzenie przez Sklep działalności gospodarczej bądź innych wymaganych przez Usługodawcę dokumentów.
 15. Konto zweryfikowane jest oznaczone przez Usługodawcę w odpowiedni sposób widoczny dla wszystkich Użytkowników Serwisu.
 16. O ile nic innego nie zostało ustalone, Konto Użytkownika posiada status “Zweryfikowany” przez rok (12 miesięcy) od momentu dokonania pozytywnej weryfikacji przez Usługodawcę.
 17. Użytkownicy zweryfikowani korzystają z dodatkowych funkcjonalności zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Serwisu i w niniejszym Regulaminie.
 18. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym (zamknąć Konto) z Użytkownikiem Zarejestrowanym lub zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta.
§6 OGŁOSZENIA I TRANSAKCJE
 1. W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia Użytkownikowi zarejestrowanemu miejsce na stronie internetowej Serwisu umożliwiające mu zamieszczenie w Serwisie Ogłoszenia.
 2. Ogłoszenia prezentowane są w ramach Konta Użytkownika oraz w Serwisie. Ogłoszenia umieszczane przez Użytkowników nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga łącznego spełnienia następujących warunków:
  1. założenia Konta w Serwisie;
  2. akceptacji Regulaminu;
  3. uzupełnienia profilu o wymagane dane w tym adres dostawy;
  4. poprawnego wypełnienia Formularza Ogłoszenia;
  5. wybrania odpowiedniej Kategorii Ogłoszenia.
 4. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego przedmiotu bądź usługi, ten sam przedmiot/usługa nie może być przedmiotem więcej niż jednego Ogłoszenia.
 5. Ogłoszenie dostępne jest dla wszystkich Użytkowników.
 6. Każdy z Użytkowników, zależnie od posiadanego przez siebie rodzaju Konta posiada limit zawieranych Transakcji, które są dostępne w ciągu danego miesiąca kalendarzowego. Po przekroczeniu limitu dostępnego w ramach miesięcznego limitu Transakcji, Użytkownik nie może składać i otrzymywać Ofert, nie może akceptować wcześniej otrzymanych Ofert, jak i jego złożone Oferty nie mogą zostać zaakceptowane, a także nie może kontaktować się z innymi Użytkownikami za pomocą Wiadomości prywatnych za wyjątkiem Użytkowników będących stronami aktywnych Transakcji. Ograniczenia w funkcjonalności Serwisu są aktywne do momentu wykupienia przez Użytkownika Dostępu Premium, zweryfikowania Konta, bądź nadejścia następnego miesiąca kalendarzowego. Limit Transakcji dostępnych dla danego Gracza oraz Sklepu w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego dostępny jest na stronie: https://wymiengry.pl/centrum-pomocy/system-transakcyjny i zależny jest od typu Konta, wykupienia Premium (VIP lub PRO) oraz posiadania Konta zweryfikowanego. Usługodawca może zmienić dostępne limity Transakcji, jednakże w przypadku ich zmniejszenia Użytkownik, który wykupił Premium zachowuje przyznany mu podczas zakupu limit Transakcji. Zmiana limitów wchodzi w życie z kolejnym miesiącem kalendarzowym, o czym Usługodawca poinformuje Użytkowników nie później niż 14 dni przed wprowadzeniem zmian.
 7. Z zastrzeżeniem pkt. 6 powyżej, Ogłoszenie dodane przez Gracza bądź Sklep widoczne jest dla wszystkich Użytkowników Serwisu. Jedynie Użytkownicy zarejestrowani mogą jednak odpowiedzieć na to Ogłoszenie składając Ofertę oraz porozumieć się z ogłoszeniodawcą bądź prowadzić negocjacje poprzez wysłanie Wiadomości Prywatnej.
 8. Użytkownik zainteresowany zawarciem Transakcji wystosowuje Ofertę Użytkownikowi, który może Ofertę tę przyjąć bądź odrzucić. Strony mogą również ustalać szczegółowe kwestie dotyczące przedmiotu, którego dotyczy Ogłoszenie oraz prowadzić negocjacje w ramach Wiadomości Prywatnych. Strony mogą również negocjować istotne warunki Oferty oraz modyfikować ją. Po ustaleniu istotnych warunków i zmodyfikowaniu Oferty Użytkownik składa ją przy pomocy funkcjonalności Serwisu, Użytkownik – ogłoszeniodawca przyjmuje ją bądź odrzuca. W przypadku przyjęcia Oferty dochodzi do zawarcia Transakcji.
 9. Użytkownicy, którzy zawarli Transakcję, uzyskują pełen dostęp do danych podanych w swoim Koncie.
 10. Transakcja może zostać anulowana wskutek wspólnej woli obu stron bądź przez Usługodawcę na uzasadnioną i rozpatrzoną pozytywnie prośbę Użytkownika.
 11. Użytkownicy mają możliwość zamieszczenia w Koncie kontrahenta komentarza dotyczącego przeprowadzonej Transakcji. Komentarz może zostać edytowany lub usunięty przez Usługodawcę na uzasadnioną i rozpatrzoną pozytywnie prośbę Użytkownika. Obustronne wystawienie komentarzy przez strony Transakcji kończy i zamyka transakcje. W przypadku gdy dana Transakcja po 45 dniach od daty rozpoczęcia nie została zakończona przez strony Transakcji, zostaje automatycznie zamknięta i ustawiona w stan "zakończona".
 12. Dalsze ustalenia pomiędzy tymi stronami, dotyczące treści zawartych w Ogłoszeniu, w tym kwestie wykonania umowy oraz dokonania Transakcji odbywają się pomiędzy stronami poza Serwisem i nie są jego częścią.
 13. Usługodawca udostępnia jedynie Użytkownikom przestrzeń w ramach Serwisu, w której mogą oni swobodnie wymieniać swoje oświadczenia. Usługodawca sam nie jest przedstawicielem bądź współpracownikiem którejkolwiek ze stron.
 14. Ogłoszenie emitowane jest w Serwisie przez czas oznaczony, do chwili zawarcia Transakcji lub do chwili rozwiązania umowy o świadczenie publikacji Ogłoszenia przez którąkolwiek ze Stron na zasadach określonych poniżej.
 15. Każda ze Stron umowy o świadczenie usługi publikacji Ogłoszenia może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie następuje poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej podany przez strony umowy: w przypadku Usługodawcy na adres: zgloszenia@wymiengry.pl
 16. Z chwilą rozwiązania umowy Usługodawca usuwa określone Ogłoszenie z Serwisu.
§7 FORUM
 1. Użytkownik ma możliwość dodania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych opinii w ramach Forum dostępnego w Serwisie.
 2. Usługa dodania opinii lub oceny jest dostępna wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie i po zalogowaniu się do Konta.
 3. Użytkownik dodając wypowiedzi w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 4. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 5. Posty Użytkowników zarejestrowanych widoczne są dla wszystkich Użytkowników Serwisu.
 6. Użytkownicy posiadający Dostęp Premium, zgodnie z informacją podaną w opisie danego Premium na stronie Serwisu, mają możliwość tworzenia specjalnych wątków, które nie są widoczne dla Użytkowników nieposiadających danego Premium.
 7. Szczegółowe warunki korzystania z Forum; m.in. zachowania niedozwolone, zasady przyznawania specyficznych oznaczeń Użytkowników (stopni) w ramach Forum, reguluje oddzielny „Regulamin Forum Graczy”, dostępny pod linkiem https://wymiengry.pl/regulamin-forum-graczy.
 8. Użytkownik korzystający z Forum zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Forum Graczy.
§8 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA I GRACZA
 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników zarejestrowanych czy Usługodawcy.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych, a w szczególności zmian dotyczących treści zamieszczonych w Ogłoszeniu.
 4. Zdjęcia lub pliki przedstawiające graficznie przedmiot Ogłoszenia, nie mogą przedstawiać wizerunku osób trzecich.
 5. Użytkownik zarejestrowany jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie.
 6. Użytkownik zobowiązany jest podać dane kontaktowe, które nie wprowadzają w błąd innych Użytkowników.
 7. W treści opisu przedmiotu/usługi zamieszczanego Ogłoszenia nie można wskazywać swoich danych osobowych, w szczególności numeru telefonu, numeru rachunku bankowego i adresu e-mail.
 8. Użytkownicy zobowiązani są do zamieszczania treści zgodnych z prawdą, a w szczególności wprowadzone treści nie mogą wprowadzać pozostałych Użytkowników w błąd.
 9. Nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na dane kontaktowe Gracza bądź Sklepu.
 10. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu, a w szczególności treści Ogłoszeń w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, Gracza lub Sklepu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Użytkownika zarejestrowanego.
 11. Zabronione jest dostarczanie treści bezprawnych.
§9 DOSTĘPY PREMIUM (VIP, PRO)
 1. Usługodawca umożliwia w ramach Serwisu zakupy płatnych Dostępów Premium, o których informacje prezentowane są w Serwisie. Szczegółowe informacje o zakresie, czasie trwania oraz koszcie danego Premium są każdorazowo wskazane Użytkownikowi w opisie każdego z nich.
 2. Użytkownicy, którzy dokonali zakupu Premium mogą korzystać z dodatkowych funkcjonalności, zgodnie z opisem danego Premium. W szczególności mogą posiadać wyróżnione Konto, wyróżnione Ogłoszenia, możliwość tworzenia zamkniętych wątków na Forum oraz większą ilość dostępnych do zawarcia Transakcji w miesiącu kalendarzowym.
 3. Informacje o możliwości zakupu Premium stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia Dostępu Premium jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, jak również posiadania aktywnego Konta w Serwisie oraz zalogowania się do niego.
 5. W celu Zamówienia wybranego Premium, Użytkownik po wybraniu interesującego go Premium, wypełnia pola formularza zamówienia oznaczone jako obowiązkowe. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje umowa.
 6. Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej bądź prezentując w ramach Konta.
 7. Użytkownik będący Konsumentem może od umowy tej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, o ile w chwili składania Zamówienia nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 8. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenach Premium. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i inne opłaty.
 9. Użytkownik dokonuje płatności za wybrane Premium za pośrednictwem Operatora płatności elektronicznej zintegrowanej z Serwisem. W tym przypadku Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usług w ramach wybranego Premium po otrzymaniu od operatora płatności informacji o dokonaniu przez Użytkownika płatności, w częstotliwości i terminach wskazanych w opisie danego Premium.
 10. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za wybrane Premium. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
§10 REKLAMACJE
 1. Usługodawca nie jest stroną zawieranych przez Użytkowników umów wymian i sprzedaży, nie ponosi więc odpowiedzialności za wady rzeczy będących przedmiotami tych umów. Reklamacje dotyczące wad fizycznych i prawnych sprzedanych lub wymienianych produktów należy kierować bezpośrednio do Użytkownika, z którym zawarto daną umowę.
 2. Użytkownik może jednak zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 3. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: ul. Smolki 8/2, 30-513 Kraków, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty: reklamacje@wymiengry.pl.
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 5. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.
§11 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Gracz będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim, a Usługodawcą,
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
§12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Za stosowanie się i wywiązywanie się Użytkownika zarejestrowanego z obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, wymiany lub innej związanej z treścią Ogłoszenia, a w szczególności odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji za sposób wykonania, bądź też niewykonanie przez Użytkownika Zarejestrowanego obowiązku odpowiedzialność ponosi ten podmiot.
 2. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Użytkownik dodając treści do Serwisu, powinien posiadać pełnię praw do dodawanych treści, treści nie mogą naruszać praw osób trzecich w tym praw autorskich. W przypadku wystawiania przez Użytkowników Ogłoszeń dotyczących Gier, Użytkownik może dodawać je posiadając stosowne uprawnienia do ich wymiany czy odsprzedaży w tym m.in. licencje na obrót nimi na rynku wtórnym.
§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu Internetowego.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest Przedsiębiorca będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy posiadający Konto mogą zostać dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

Regulamin dostępny od 10.03.2019 roku.

Pobierz wersję PDF Drukuj stronę
Do góry