Regulamin serwisu

Regulamin Serwisu Internetowego WymieńGry.pl

Świadectwo zgodności - solidnyregulamin.pl
Certyfikat bezpieczeństwa prawnego

Certyfikat poświadcza, że Regulamin Serwisu internetowego www.wymiengry.pl objęty jest ochroną prawną przez GP Kancelaria Radców Prawnych.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WYMIEŃGRY.PL

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego wymiengry.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) przez EmemStudio sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Pachońskiego 9/309, 31-223 Kraków, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000572589, NIP: 6793115220, REGON: 362313655, kapitał zakładowy: 10 000,00 zł, zwanego dalej Usługodawcą.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@wymiengry.pl, poprzez dostępny w Serwisie formularz kontaktowy lub pod numerem tel. 508 905 283.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://wymiengry.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 6. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe.
 7. Usługodawca wyznaczył pojedynczy punkt kontaktowy służący do kontaktu z Użytkownikami, z organami państw członkowskich Unii Europejskiej, Komisją Unii Europejskiej i Radą Usług Cyfrowych, o której mowa w Rozporządzeniu DSA. Komunikacja w punkcie odbywa się pod adresem e-mail wskazanym w ppkt. 2 powyżej, w języku polskim i angielskim.
 8. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i zamieszczania Ogłoszeń oraz dokonywania Transakcji przez Użytkowników zarejestrowanych.
§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może przeglądać opisy zamieszczanych przez Użytkowników Ogłoszeń oraz treści tworzone przez Graczy na Forum, jak też przeglądać inne powszechnie dostępne informacje, zamieszczone w Serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem; może również zarejestrować się w celu założenia Konta i w ramach Konta bezpłatnie dodawać Ogłoszenia oraz wysyłać i odpowiadać na Wiadomości prywatne;

Użytkownik zarejestrowany - Użytkownik, który posiada aktywne Konto w Serwisie oraz dostęp do jednego z aktywnych Planów, w ramach którego może korzystać z Usług wyszczególnionych w danym Planie;

Gracz – Użytkownik prowadzący Konto oraz korzystający z Serwisu w sposób niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą, prezentujący informacje o sobie oraz swoich Ogłoszeniach w Koncie Gracza;

Sklep – Użytkownik zarejestrowany, prowadzący Konto w Serwisie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej bądź w sposób związany z prowadzoną działalnością, prezentujący informacje o sobie oraz swoich Ogłoszeniach w Koncie Sklepu;

Plany - plany taryfowe Trial lub Premium, pozwalające Użytkownikom zarejestrowanym na korzystanie z dodatkowych odpłatnych Usług, opisanych odpowiednio w danym Planie;

Ogłoszenie – sporządzona przez Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego bezpłatna czasowa publikacja w Serwisie informacji o ofercie sprzedaży lub wymiany w ramach jednej z dostępnych w Serwisie Kategorii ogłoszeń („Gra”, „Sprzęt”). Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;

Formularz Ogłoszenia - określona, co do formy przez Usługodawcę, na stronie internetowej Serwisu, elektroniczna wersja formularza rejestracji Ogłoszenia, polegająca na wypełnieniu wskazanych przez Usługodawcę pól, z uwzględnieniem podziału na różne Kategorie tematyczne zamieszczanego Ogłoszenia;

Kategoria ogłoszenia – wybierany przez Gracza dział do którego zaszeregowane zostaje Ogłoszenie;

Wiadomość prywatna – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca Użytkownikowi lub Użytkownikowi zarejestrowanemu kontaktowanie się z innymi Użytkownikami lub Użytkownikami zarejestrowanymi, w tym również w celach związanych z Ogłoszeniem, w szczególności w celu ustalenia sposobu odbioru, zapłaty, stanu produktu będącego przedmiotem Ogłoszenia, ewentualnych zmian wysokości ceny;

Oferta – niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, kierowana przez Użytkowników zarejestrowanych za pomocą funkcjonalności Serwisu propozycja zawarcia Transakcji co do wymiany bądź zakupu gier lub sprzętu;

Transakcja – będąca skutkiem przyjęcia Oferty przez Użytkownika zarejestrowanego, umowa, zawierana w ramach Serwisu i przy pomocy jego funkcjonalności, dotycząca dokonania wymiany bądź zakupu gry lub sprzętu pomiędzy Użytkownikami zarejestrowanymi, na zasadach ustalonych przez nich w Wiadomościach prywatnych i Ofercie;

Treści cyfrowe – treści cyfrowe w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, tj. dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, niezapisane na nośniku materialnym, w szczególności w postaci gier, filmów video, e-booków. Informacje o Treściach cyfrowych prezentowane są w Serwisie Internetowym, a ich opis jest dostępny przy każdej z prezentowanych Treści cyfrowych. Treści cyfrowe dostarczane są na Koncie Użytkownika zarejestrowanego, w ramach planów taryfowych (Plan);

Płatna Odznaka – symbol, znak graficzny, wybrany przez Użytkownika spośród dostępnych w Serwisie, prezentowany bezterminowo w Koncie Użytkownika, którego przydzielenie do Konta Użytkownika odbywa się płatnie;

Operator systemu płatności – podmiot będący agentem rozliczeniowym działający pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego wskazany na stronach Serwisu;

Cennik – ustalone przez Usługodawcę opłaty za korzystanie przez Użytkowników z Usług dostępnych w Serwisie, a w szczególności zakupu Planu Premium. Ceny wyświetlane w Serwisie są cenami brutto;

Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), polegające w szczególności na możliwości przeglądania Ogłoszeń i ich zamieszczaniu;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik lub Użytkownik zarejestrowany może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Kontent – publicznie udostępniane przez Usługodawcę treści dodawane przez Użytkowników za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu internetowego;

Rozporządzenie DSA – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych);

Forum Graczy, Forum – wyodrębniona część Serwisu, w ramach której Użytkownicy posiadający Konto mogą wymieniać wzajemnie myśli oraz poglądy i opinie, w zakresie zgodnym z tematyką Serwisu i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Działalność Serwisu polega na udostępnieniu Użytkownikom możliwości zamieszczenia na stronach internetowych Serwisu Ogłoszeń dotyczących wymiany bądź sprzedaży sprzętu elektronicznego lub gier komputerowych, wypowiadania się przez Użytkowników w ramach Forum. Działalność Serwisu polega również na udzieleniu Użytkownikowi możliwości przeglądania Ogłoszeń, jak też korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Serwis nie jest jednakże stroną umów wymiany lub sprzedaży wskazanych w punkcie powyżej. Serwis wyłącznie umożliwia Konsumentom zawieranie z innymi przedsiębiorcami umów albo osobom fizycznym niebędącym przedsiębiorcami zawieranie umów na odległość z innymi osobami fizycznymi niebędącymi przedsiębiorcami.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronach internetowych Serwisu.
 4. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 5. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  1. Komputer z dostępem do Internetu, tablet lub telefon typu smartfon,
  2. Dostęp do poczty elektronicznej,
  3. Przeglądarka internetowa,
  4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz JavaScript.
 6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji dostępnych w Serwisie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 7. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, w tym podejmowanie przez Użytkownika działań mających zakłócić prawidłowe działanie Serwisu, a w szczególności dostarczanie treści bezprawnych.
 8. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste, prawa autorskie i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania z Serwisu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania z Serwisu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 9. Usługodawca może dobrowolnie podejmować czynności sprawdzające Kontent dodawany przez Użytkowników, w szczególności pod kątem zgodności z ppkt. 7 powyżej.
 10. Usługodawca, podejmując czynności sprawdzające nie stosuje algorytmicznego podejmowania decyzji. Wszelkie decyzje podejmowane przez Usługodawcę dot. Kontentu wynikają z przeglądu dokonanego przez człowieka.
 11. Usługodawca umożliwia Użytkownikom zgłaszanie Kontentu (dalej jako: „Zgłoszenie”), który narusza w szczególności ppkt. 7 powyżej, w tym w szczególności treści naruszające przepisy prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej.
 12. Użytkownik może dokonać Zgłoszenia za pośrednictwem dedykowanego formularza kontaktowego pod adresem https://forms.gle/eBBuaBbbW46K1Zbt9 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem zgloszenia@wymiengry.pl.
 13. Jeżeli Zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Użytkownika, który dokonał Zgłoszenia, Usługodawca, bez zbędnej zwłoki, przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 14. Usługodawca, po dokonaniu czynności sprawdzających o których mowa w ppkt. 7 powyżej lub po otrzymaniu Zgłoszenia od Użytkownika, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia, podejmuje decyzję dot. zgłoszonego Kontentu.
 15. Decyzja, o której mowa w ppkt. 13 powyżej (dalej jako „Decyzja”), może polegać na:
  1. ograniczeniu widoczności lub usunięciu Kontentu, którego dotyczyło Zgłoszenie;
  2. zawieszeniu lub zamknięciu Konta Użytkownika, który dodał Kontent, którego dotyczyło Zgłoszenie.
 16. Usługodawca, podejmuje Decyzję w sposób terminowy, niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności.
 17. Usługodawca bez zbędnej zwłoki, informuje Użytkownika, który dokonał Zgłoszenia o podjętej przez Usługodawcę Decyzji.
 18. Usługodawca, jeśli dysponuje elektronicznymi danymi kontaktowymi Użytkownika, który dodał zgłoszony Kontent, podjętej Decyzji, a także przedstawia jej uzasadnienie.
 19. Użytkownik, który dodał zgłoszony Kontent, może złożyć odwołanie od Decyzji Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o Decyzji Usługodawcy.
 20. Odwołanie może zostać złożone Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem zgloszenia@wymiengry.pl i powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika, który dodał zgłoszony Kontent wraz z wyczerpującym uzasadnieniem.
 21. Usługodawca rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ppkt. 18 powyżej w terminie 14 dni od dnia otrzymania.
 22. Poprzez zamieszczenie treści, zdjęć i filmów w Serwisie Użytkownik lub Użytkownik zarejestrowany udziela na czas świadczenia usługi publikacji Ogłoszenia bądź umieszczenia postu na Forum Usługodawcy niezbywalnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z treści zamieszczonych w Formularzu Ogłoszenia bądź umieszczonych na Forum, a w szczególności zdjęć i opisów poprzez utrwalanie, wprowadzanie ich do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, zwielokrotnianie i udostępnianie treści, zdjęć i filmów w sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Udzielona licencja obejmuje prawo sublicencjonowania, a w tym prawo upoważniania innych osób do korzystania z treści zamieszczonych w Formularzu Ogłoszenia w zakresie udzielonej licencji.
 23. Usługodawca informuje Konsumenta na stronach internetowych Serwisu, w opisie danego Planu, o wymaganiach technicznych koniecznych do integracji Treści cyfrowej lub umowy cyfrowej ze środowiskiem cyfrowym Konsumenta, w tym o funkcjonalności, kompatybilności i interoperacyjności Treści cyfrowej.
 24. Usługodawca może stosować mechanizmy indywidualnego dostosowania cen w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informacja dotycząca stosowaniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest każdorazowo podawana podczas składania Zamówienia. Usługodawca stosując te mechanizmy przestrzega obowiązujących zapisów w zakresie ochrony danych osobowych.
 25. Usługodawca zobowiązuje się dostarczać Konsumentowi Aktualizacje usług cyfrowych przez czas trwania Umowy o dostarczenie usług cyfrowych.
 26. Konsument zgadza się współpracować z Usługodawcą, w przypadku Aktualizacji, o ile będzie ona przeprowadzona w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych środków technicznych.
 27. Usługodawca może dokonać Zmiany usług cyfrowych z ważnych powodów, w tym w przypadku gdy jest to niezbędne do dostosowania usług cyfrowych:
  1. do nowego środowiska technicznego lub
  2. do wzrostu liczby użytkowników lub z innych istotnych względów eksploatacyjnych.
 28. Informacje o Zmianie jest przekazywana Konsumentowi minimum 14 dni przed wdrożeniem Zmian wraz z opisem Zmiany na adres poczty elektronicznej, który Konsument wskazał podczas składania Zamówienia.
 29. W przypadku Zmian, które w sposób istotny wpłyną negatywnie na dostęp lub korzystanie z usług cyfrowych, Konsument może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia poinformowania Konsumenta o Zmianach lub dokonania Zmian.
§4 USŁUGI
 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług takich jak:
  1. Bezpłatne przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym przeglądanie Ogłoszeń oraz Forum,
  2. Bezpłatne prowadzenie Konta w Serwisie,
  3. Bezpłatne dodawanie i prezentacja Ogłoszeń przez Użytkowników posiadających Konto,
  4. Bezpłatne świadczenie Usługi Newsletter,
  5. Bezpłatne udostępnienie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą,
  6. Bezpłatne dodawanie wypowiedzi oraz komentarzy w Serwisie, w tym w szczególności dodawanie i prezentowanie wypowiedzi ramach Forum Użytkowników,
  7. Bezpłatne udostępnianie Wiadomości Prywatnych umożliwiających Użytkownikom posiadających Konto wymianę wiadomości oraz negocjacje,
  8. Płatna usługa Konta zweryfikowanego,
  9. Płatna Usługa przydzielenia Płatnej Odznaki,
  10. Płatne usługi świadczone dla Użytkowników zarejestrowanych posiadających Plany Premium
 3. Umowa:
  1. o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu
  2. o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą jej wypowiedzenia przez jedną ze stron na zasadach określonych w §5,
  3. o świadczenie Usługi polegającej na dodawaniu i prezentacji Ogłoszeń zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą jej wypowiedzenia przez jedną ze stron na zasadach określonych w §6 lub anulowania Transakcji, lub zakończenia Transakcji
  4. o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania umowy poprzez Użytkownika poprzez wypisanie się z Newslettera,
  5. o świadczenie Usługi formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika,
  6. o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu opinii wypowiedzi i komentarzy w Serwisie, w tym wypowiedzi na Forum oraz komentarzy dotyczących Transakcji, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii bądź komentarza na zasadach określonych w §7
  7. o świadczenie Usługi Konta zweryfikowanego jest zawierana na czas nieoznaczony od dnia potwierdzenia Konta zweryfikowanego i wniesienia opłaty,
  8. o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu funkcjonalności Wiadomości Prywatnych zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości na zasadach określonych w §5 i 6,
  9. o świadczenie Usługi przydzielenia Płatnej Odznaki zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta Użytkownika,
  10. o świadczenie płatnych Usług zawierana jest na czas oznaczony bądź nieoznaczony, zgodnie z informacją prezentowaną w opisie każdej Usługi na stronach Serwisu
 4. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 5. Użytkownik ma możliwość kontaktu z Usługodawcą za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 6. Gracz, będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w punkcie 3, litery a-h, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, o ile w chwili dodawania Ogłoszenia nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 8. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 9. Serwis przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia.
§5 KONTO
 1. Korzystanie z niektórych Usług wymaga założenia Konta.
 2. Użytkownik może utworzyć Konto Gracza albo Konto Sklepu.
 3. Konto Sklepu dostępne jest dla Użytkowników chcących korzystać z Serwisu w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą i jest oznaczone jako Konto Sklepu. Zabronione jest prowadzenie i korzystanie z Konta Gracza przez podmiot korzystający z Serwisu (np. dodający Ogłoszenia) w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Konto Gracza przeznaczone jest dla Użytkowników nieprowadzących działalności gospodarczej związanej z tematyką Serwisu.
 4. W ramach Konta, zgodnie z zakresem danego Planu, Gracze i Sklepy mogą między innymi odpowiadać na Ogłoszenia innych zarejestrowanych Użytkowników składając Oferty, przyjmować Oferty, zawierać Transakcje i śledzić oraz przeglądać Wiadomości Prywatne wymieniane z innymi Użytkownikami zarejestrowanymi.
 5. W celu założenia Konta należy zarejestrować się w Serwisie poprzez podanie poprawnych danych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej. W przypadku Użytkowników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, wszelkich czynności w ramach Serwisu, w tym założenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby, które są umocowane do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 6. Poprzez dokonanie rejestracji, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Konta i usług świadczonych w tym zakresie, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 7. Potwierdzenie Rejestracji następuje poprzez wprowadzenie kodu weryfikacyjnego wysłanego Użytkownikowi SMS-em na numer telefonu podany przez Użytkownika podczas Rejestracji Konta.
 8. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Konta na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie poprzez przesłanie wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: konto@wymiengry.pl. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą przesłania przez Usługodawcę potwierdzenia usunięcia Konta. Usługodawca wstrzymuje się z usunięciem Konta Użytkownika do czasu wykonania przez niego wszystkich Transakcji. Usługodawca może również wstrzymać się z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu w celu wyjaśnienia sprawy oraz, gdy od ostatniej zakończonej przez Użytkownika Transakcji minęło mniej niż 3 miesiące.
 9. W wyniku prawidłowej rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać w ramach Serwisu, po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail lub loginu i hasła.
 10. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku zmian danych umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych Serwisu.
 11. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 12. Użytkownik po zarejestrowaniu Konta może korzystać z Planu Trial, w zakresie i w terminach wskazanych w opisie Planu na stronie Serwisu. Użytkownik w trakcie aktywnego Planu Trial posiada status Użytkownika zarejestrowanego w zakresie określonym w Planie Trial.
 13. Użytkownik po wykupieniu Planu Premium nabywa status Użytkownika zarejestrowanego i może korzystać w ramach Konta z usług objętych Planem Premium w terminach wskazanych w Planach.
 14. Użytkownik ma możliwość oznaczenia swojego Konta Płatną Odznaką prezentowaną w Serwisie Internetowym. Usługodawca udostępnia Użytkownikom różne rodzaje Płatnych Odznak. Cena oznaczenia Konta Użytkownika Płatną Odznaką zależy od jej rodzaju. Informacje dotyczące składania zamówień i zakupu płatnych Planów, w tym zapisy dotyczące trybu składania ofert, dokonywania płatności i prawa do odstąpienia od Umowy, stosuje się odpowiednio do zamawiania Płatnych Odznak.
 15. Użytkownik (zarówno Sklep jak i Gracz) może posiadać status Konta zweryfikowanego, który jest nadawany na czas nieoznaczony. W celu uzyskania statusu Konta zweryfikowanego Użytkownik powinien kierując się informacjami wyświetlanymi w Koncie, wybrać odpowiednią opcję oraz dokonać opłaty za aktywację Konta zweryfikowanego. Opłatę uiszcza się przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy. Usługodawca po otrzymaniu opłaty i sprawdzeniu zgodności danych z przelewu z wypełnionym formularzem przyznaje Użytkownikowi zarejestrowanemu statusu "Zweryfikowany”. Usługodawca może ustalić z Użytkownikiem inny sposób potwierdzania tożsamości Użytkownika i przyznanie mu Konta zweryfikowanego.
 16. W przypadku konta zweryfikowanego Sklepu Usługodawca zastrzega sobie prawo do wymogu dostarczenia przez Sklep dokumentów poświadczających prowadzenie przez Sklep działalności gospodarczej bądź innych wymaganych przez Usługodawcę dokumentów.
 17. Konto zweryfikowane jest oznaczone przez Usługodawcę w odpowiedni sposób widoczny dla wszystkich Użytkowników Serwisu.
 18. O ile nic innego nie zostało ustalone, Konto Użytkownika posiada status “Zweryfikowany” na czas nieoznaczony od momentu dokonania pozytywnej weryfikacji przez Usługodawcę.
 19. W przypadku naruszenia przez Użytkownika, w tym Użytkownika zarejestrowanego, postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym (zamknąć Konto) z Użytkownikiem lub Użytkownikiem Zarejestrowanym lub zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta.
§6 OGŁOSZENIA I TRANSAKCJE
 1. W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia Użytkownikowi miejsce na stronie internetowej Serwisu umożliwiające mu zamieszczenie w Serwise Ogłoszenia.
 2. Ogłoszenia prezentowane są w ramach Konta Użytkownika oraz w Serwisie. Ogłoszenia umieszczane przez Użytkowników nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga łącznego spełnienia następujących warunków:
  1. założenia Konta w Serwisie;
  2. akceptacji Regulaminu;
  3. uzupełnienia profilu o wymagane dane w tym adres dostawy;
  4. poprawnego wypełnienia Formularza Ogłoszenia;
  5. wybrania odpowiedniej Kategorii Ogłoszenia.
 4. Ogłoszenie dostępne jest dla wszystkich Użytkowników.
 5. Ogłoszenie dodane przez Gracza bądź Sklep widoczne jest dla wszystkich Użytkowników Serwisu. Każdy Użytkownik posiadający Konto może porozumieć się z Ogłoszeniodawcą poprzez wysłanie Wiadomości Prywatnej. Jedynie Użytkownicy zarejestrowani mogą odpowiedzieć na to Ogłoszenie składając Ofertę oraz prowadzić negocjacje poprzez wysłanie Wiadomości Prywatnej.
 6. Użytkownik zainteresowany zawarciem Transakcji musi posiadać status Użytkownika zarejestrowanego. Użytkownik zarejestrowany wystosowuje Ofertę Użytkownikowi zarejestrowanemu, który może Ofertę tę przyjąć bądź odrzucić. Strony mogą również ustalać szczegółowe kwestie dotyczące przedmiotu, którego dotyczy Ogłoszenie oraz prowadzić negocjacje w ramach Wiadomości Prywatnych. Strony mogą również negocjować istotne warunki Oferty oraz modyfikować ją. Po ustaleniu istotnych warunków i zmodyfikowaniu Oferty Użytkownik zarejestrowanemu składa ją przy pomocy funkcjonalności Serwisu, Użytkownik zarejestrowany – Ogłoszeniodawca przyjmuje ją bądź odrzuca. W przypadku przyjęcia Oferty dochodzi do zawarcia Transakcji.
 7. Użytkownicy zarejestrowani, którzy zawarli Transakcję, uzyskują pełen dostęp do danych podanych w swoim Koncie.
 8. Transakcja może zostać anulowana wskutek wspólnej woli obu stron bądź przez Usługodawcę na uzasadnioną i rozpatrzoną pozytywnie prośbę Użytkownika zarejestrowanego.
 9. Użytkownicy zarejestrowani mają możliwość zamieszczenia w Koncie kontrahenta komentarza dotyczącego przeprowadzonej Transakcji. Komentarz może zostać edytowany lub usunięty przez Usługodawcę na uzasadnioną i rozpatrzoną pozytywnie prośbę Użytkownika zarejestrowanego. Obustronne wystawienie komentarzy przez strony Transakcji kończy i zamyka transakcje. W przypadku gdy dana Transakcja po 45 dniach od daty rozpoczęcia nie została zakończona przez strony Transakcji, zostaje automatycznie zamknięta i ustawiona w stan "zakończona".
 10. Dalsze ustalenia pomiędzy tymi stronami, dotyczące treści zawartych w Ogłoszeniu, w tym kwestie wykonania umowy oraz dokonania Transakcji odbywają się pomiędzy stronami poza Serwisem i nie są jego częścią.
 11. Usługodawca udostępnia jedynie Użytkownikom zarejestrowanym przestrzeń w ramach Serwisu, w której mogą oni swobodnie wymieniać swoje oświadczenia ramach Transakcji. Usługodawca sam nie jest przedstawicielem bądź współpracownikiem którejkolwiek ze stron.
 12. Ogłoszenie emitowane jest w Serwisie przez czas oznaczony, do chwili zawarcia Transakcji lub do chwili rozwiązania umowy o świadczenie publikacji Ogłoszenia przez którąkolwiek ze Stron na zasadach określonych poniżej.
 13. Każda ze Stron umowy o świadczenie usługi publikacji Ogłoszenia może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie następuje poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej podany przez strony umowy: w przypadku Usługodawcy na adres: zgloszenia@wymiengry.pl
 14. Z chwilą rozwiązania umowy Usługodawca usuwa określone Ogłoszenie z Serwisu.
 15. W przypadku, gdy dodającym Ogłoszenie jest Sklep, jest on zobowiązany do spełnienia obowiązków związanych z Transakcją, w tym obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o prawach konsumenta. Jedynym obowiązkiem Usługodawcy jest udostępnienie przestrzeni umożliwiających spełnienie obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 16. Strony ustalają, że w zakresie przeprowadzania Transakcji, Usługodawca, w ramach swoich obowiązków jako dostawca internetowej platformy handlowej, w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, ma obowiązek dostarczenia Użytkownikom platformy do zawierania Transakcji. Jeśli przy Transakcji wymagana jest płatność, odbywa się ona poza Serwisem. Pozostałe obowiązki leżą po stronie Użytkownika dodającego Ogłoszenie.
§7 FORUM
 1. Użytkownik ma możliwość dodania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych opinii w ramach Forum dostępnego w Serwisie.
 2. Usługa dodania opinii lub oceny jest dostępna wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie i po zalogowaniu się do Konta.
 3. Użytkownik zarejestrowany dodając wypowiedzi w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 4. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik zarejestrowany wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 5. Posty Użytkowników widoczne są dla wszystkich Użytkowników Serwisu.
 6. Szczegółowe warunki korzystania z Forum; m.in. zachowania niedozwolone, zasady przyznawania specyficznych oznaczeń Użytkowników (stopni) w ramach Forum, reguluje oddzielny „Regulamin Forum Graczy”, dostępny pod linkiem https://wymiengry.pl/regulamin-forum-graczy.
 7. Użytkownik korzystający z Forum zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Forum Graczy.
§8 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA I UŻYTKOWNIKA ZAREJESTROWANEGO
 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników lub Użytkowników zarejestrowanych czy Usługodawcy.
 3. Użytkownik zobowiązani są do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych, a w szczególności zmian dotyczących treści zamieszczonych w Ogłoszeniu.
 4. Zdjęcia lub pliki przedstawiające graficznie przedmiot Ogłoszenia, nie mogą przedstawiać wizerunku osób trzecich.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie.
 6. Użytkownik zobowiązany jest podać dane kontaktowe, które nie wprowadzają w błąd innych Użytkowników.
 7. W treści opisu przedmiotu/usługi zamieszczanego Ogłoszenia nie można wskazywać swoich danych osobowych, w szczególności numeru telefonu, numeru rachunku bankowego i adresu e-mail.
 8. Użytkownicy zobowiązani są do zamieszczania treści zgodnych z prawdą, a w szczególności wprowadzone treści nie mogą wprowadzać pozostałych Użytkowników w błąd.
 9. Nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na dane kontaktowe Użytkownika.
 10. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu, a w szczególności treści Ogłoszeń w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy lub Użytkownika.
  Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego.
 11. Zabronione jest dostarczanie treści bezprawnych.
 12. W celu zapewnienia zgodności Serwisu z wymaganiami obowiązującego prawa regulującego działalność platform internetowych, ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z niego osób oraz prawidłowego funkcjonowania Serwisu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania od Sklepu przekazania dodatkowych danych lub dokonania dodatkowej weryfikacji aktualności i wiarygodności danych podanych przez Sklep oraz żądania potwierdzenia przez Sklep, tożsamości osoby zakładającej i prowadzącej Konto, informacji zawartych w Ogłoszeniu lub informacji związanych z dokonaną transakcją.
 13. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji danych lub tożsamości osoby zakładającej Konto dla Sklepu dojdzie do powstania uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości danych, Usługodawca może zablokować dostęp do Konta na zasadach określonych w §5
 14. Sklep zobowiązuje się publikować jedynie Ogłoszenia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Informacja o tym, że Sklep publikuje Ogłoszenia jako przedsiębiorca będzie widoczna w Ogłoszeniu. Użytkownik zarejestrowany jako Gracz, może publikować Ogłoszenia wyłącznie jako osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej.
 15. Ogłoszenia oznaczane są zgodnie z deklaracją danego Użytkownika.
§9 PLANY
 1. Usługodawca umożliwia w ramach Serwisu zakupy płatnych Planów, o których informacje prezentowane są w Serwisie. Szczegółowe informacje o zakresie, czasie trwania oraz koszcie danego Planu są każdorazowo wskazane Użytkownikowi w opisie każdego z nich.
 2. Użytkownicy, którzy dokonali zakupu Planu mogą korzystać z dodatkowych funkcjonalności, zgodnie z opisem danego Planu.
 3. Informacje o możliwości zakupu Planu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia Planu jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, jak również posiadania aktywnego Konta w Serwisie oraz zalogowania się do niego.
 5. W celu Zamówienia wybranego Planu, Użytkownik po wybraniu interesującego go Planu, wypełnia pola formularza zamówienia oznaczone jako obowiązkowe. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje umowa.
 6. Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej bądź prezentując w ramach Konta.
 7. Użytkownik będący Konsumentem może od umowy tej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in w przypadku Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 8. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenach Planów Premium. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i inne opłaty.
 9. W przypadku, gdy Usługodawca stosuje mechanizmy indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, każdorazowo przekazuje tę informację Konsumentowi, podczas składania Zamówienia, z uwzględnieniem wymogów, jakie nakładają w tym zakresie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 10. Użytkownik dokonuje płatności za wybrany Plan za pośrednictwem Operatora płatności elektronicznej zintegrowanej z Serwisem. W tym przypadku Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usług w ramach wybranego Planu po otrzymaniu od operatora płatności informacji o dokonaniu przez Użytkownika płatności, w częstotliwości i terminach wskazanych w opisie danego Planu.
 11. Użytkownik może nabyć nowy Plan podczas korzystania z wcześniej zakupionego i jeszcze aktywnego Planu. Po zakończeniu Planu, automatycznie zacznie obowiązywać nowy Plan.
 12. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za wybrane Plany. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
§10 REKLAMACJE
 1. Usługodawca nie jest stroną zawieranych przez Użytkowników zarejestrowanych umów wymian i sprzedaży, nie ponosi więc odpowiedzialności za niezgodność z umową towarów będących przedmiotami tych umów. Reklamacje dotyczące niezgodności z umową towarów sprzedanych lub wymienianych produktów należy kierować bezpośrednio do Użytkownika zarejestrowanego, z którym zawarto daną umowę.
 2. Użytkownik lub Użytkownik zarejestrowany może jednak zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, w tym usług cyfrowych, stosowanie do przepisów ustawy Prawo konsumentów.
 3. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: ul. Pachońskiego 9/309, 31-223 Kraków, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty: reklamacje@wymiengry.pl.
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 5. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.
§11 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Użytkownik lub Użytkownik zarejestrowany, będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim, a Usługodawcą,
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
§12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Za stosowanie się i wywiązywanie się Użytkownika zarejestrowanego z obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, wymiany lub innej związanej z treścią Ogłoszenia, a w szczególności odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji za sposób wykonania, bądź też niewykonanie przez Użytkownika Zarejestrowanego obowiązku odpowiedzialność ponosi ten podmiot.
 2. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Użytkownik dodając treści do Serwisu, powinien posiadać pełnię praw do dodawanych treści, treści nie mogą naruszać praw osób trzecich w tym praw autorskich. W przypadku wystawiania przez Użytkowników zarejestrowanych Ogłoszeń dotyczących Gier, Użytkownik zarejestrowany może dodawać je posiadając stosowne uprawnienia do ich wymiany czy odsprzedaży w tym m.in. licencje na obrót nimi na rynku wtórnym.
§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu Internetowego.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. Przepisy dotyczące Konsumentów, nie mają zastosowania do Użytkowników będących przedsiębiorcami.
 5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest Przedsiębiorca będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik lub Użytkownik zarejestrowany zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy posiadający Konto mogą zostać dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

Obecny Regulamin

Regulamin obowiązujący od 16.02.2024 r.

Pobierz wersję PDF Drukuj regulamin

Archiwalne wersje regulaminów

Regulamin obowiązujący od 01.04.2023 r. do 15.02.2024 r.

Pobierz wersję PDF

Regulamin obowiązujący od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.

Pobierz wersję PDF

Regulamin obowiązujący od 01.07.2021 r. do 31.12.2022 r.

Pobierz wersję PDF

Regulamin obowiązujący od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Pobierz wersję PDF

Regulamin obowiązujący od 19.04.2020 r. do 31.12.2020 r.

Pobierz wersję PDF

Regulamin obowiązujący od 10.03.2019 r. do 18.04.2020 r.

Pobierz wersję PDF
Do góry